C C C C A+ A A- X

Съобщение

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността " Съдебен секретар

подали заявление за участие в конкурс за длъжността

„ съдебен секретар“ в Районен съд- Малко Търново – 1 щатна бройка.

 

  1. Комисията за допускане на кандидатите до конкурс, назначена със Заповед № 107 от 08.11.2022 год. на Адм. ръководител – Председател на Районен съд- Малко Търново , на свое заседание проведено на 9 ноември 2022 год. , взе следното решение:

ДОПУСКА до втори и трети етап от конкурсната процедура - практически изпит / проверка на уменията за работа с компюрът и тест / и събеседване с кандидатите, подали заявление за участие в конкурса с входящи номера, както следва:

  1. вх. № 1163/14.10.2022 год.- Дора Желязкова Папуджикова;
  2. вх. № 1177/19.10.2022 год.- Катя Стоянова Цинова;
  3. вх. № 1180/20.10.2022 год. – Георги Грудов Николов

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати, следва да се явят на 29 ноември 2022 год. – 11,00 часа в сградата на Районен съд – Малко Търново, ул. „ Райна княгиня“ 3, ет. 1, съдебна зала № 1 .

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

 

На осн. Заповед № 86 от  28 септември    2022 год. на  Адм. ръководител- Председател  на  Районен съд-Малко Търново Чанко Петков

 

РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО

О Б Я В Я В А

КОНКУРС  за длъжността „Съдебен секретар“  – 1  щатна бройка.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: степен за завършено образование-средно; много добра компютърна грамотност,  отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация, познания по общи деловодни техники, работа с офис оборудване, способност за работа с интернет приложения, работа с граждани и в екип.

Необходими документи за кандидатстване : заявление за участие в конкурс; автобиография; копие от лична карта; копие от диплома за завършена степен на образование; копие от документи удостоверяващи трудов стаж; медицинско свидетелство; декларация по чл.136 от ПАС; декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ; други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

Минимален размер на основното трудово възнаграждение: съдебен секретар- 910,00  лв  и 60,00 лв допълнително възнаграждение за ранг.

Начин на провеждане на конкурса: І етап- по документи; ІІ етап- практически изпит; ІІІ етап събеседване.

Място на подаване на документите: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Райна Княгиня“ 3, ет. 2, ст. 22, адм. секретар.

Срок за подаване на документите: 30 – дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата във в-к „Черноморски фар“ и неговия електронен вариант.

Подробна информация за обявения конкурс  е публикувана на сайта на съда: https://mtarnovo-rs.justice.bg и на таблото за обяви в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Райна княгиня“ № 3. За справки   тел.: 05952 36 52; 0879 252 403.

 

 

 

 

 

ВАЖНО! РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО СЪОБЩАВА на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа, или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

ВАЖНО!

Уведомление до всички заинтересовани - Районен съд- Малко Търново е включен в Системата за сигурно електронно връчване

 

ВАЖНО!

В изпълнение на  решение  на  Съдийска  колегия  на  Висшия Съдебен Съвет  по  протокол № 16 от 18.05.2021г., Ви информираме, че на началната страница на сайта на ВСС  www.vss.justice.bg е   публикуван  Докладът   по Модел 4 разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Заинтересованите лица   до 10.06.2021г.  имат възможност да изразят писмени становища и да  задават въпроси по публикувания доклад.

 

 

 

----------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ - Заповед №21/2021 г. относно преустановяване разглеждането на дела за периода от 29.03.2021 г. до  11.04.2021 г. включително.

 

ВАЖНО!

З А П О В Е Д

№ 65 /23 юни 2020 год.

            Във връзка със Заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-353/22.06.2020 г ., т. 1 и т. 5 и № РД – 01-354 от 22.06.2020, т. 6 относно поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на всички закрити обществени места, на осн. чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

  1. Влизането в сградата на Районен съд- Малко Търново на граждани да става задължително със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство, поскриващо носа и устата;
  2. Магистратите и съдебните служители в Районен съд- Малко Търново задължително да носят маски, с изключение на служителите, които са в помещенията;
  3. Задължително, всички посетители при влизане в сградата на Районен съд- Малко Търново да ползват дезинфектант за ръце;
  4. Стриктно да се спазват инструкциите за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на лицева маска – приложение № 2 към т. 1, буква „в“ и приложение № 3 към т. 4 на Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-355 от 22.06.2020 г., същите неразделна част от настоящата заповед;
  5. Да се поставят информационни табели на входа на сградата на Районен съд- Малко Търново.
  6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители – за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Районен съд- Малко Търново, да се уведоми Териториално отделение – Малко Търново към Районна прокуратура-Бургас, Служба по вписванията при РС-М.Търнво, да се изпрати по електронен път на Адвокатска колегия – Бургас, РД „Охрана“ – Бургас за сведение.

           

                                   и.ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

         НА РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО:

                                                              /ЧАНКО ПЕТКОВ/

 

 

 

 

Районен съд – Малко Търново закле новите си пет съдебни заседатели чрез видео-конферентна връзка с Общото събрание на съдиите в Районен съд – Бургас. Иновативният подход бе въведен, съобразно наложените мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. На церемонията присъстваха и.ф. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас съдия Силвия Петрова и и.ф. Административен ръководител на Районен съд – Малко Търново - съдия Чанко Петков. Бургаските районни магистрати участваха в събранието разпределени по колегии в две съдебни зали, с оглед спазване на необходимата дистанция и неголямо присъствие на хора. Клетвата бе положена чрез успешна онлайн-комуникация с Районен съд – Малко Търново.

Председателят на Районен съд – Бургас закле съдебните заседатели, като ги призова да бъдат безпристрастни и да пазят съдебната тайна. „Полагайки клетва, Вие станахте част от състава на Районен съд – Малко ТърновоВ качеството Ви на съдебен заседател ще се налага да вземате важни решения, които засягат човешки съдби. Имайте силата и волята да отстоявате принципите на свобода и човешко достойнство, върху които е поставена основата на правораздаването.“, каза съдия Петрова в приветствието си към тях.

Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Бургас гласува необходимост от 7 съдебни заседатели за Районен съд – Малко Търново. Общинският съвет на Малко Търново направи 6 предложения, от които Общото събрание на Бургаския окръжен съд определи 5 съдебни заседатели, които положиха клетва на 29 май 2020 год.

ВАЖНО!

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ВАЖНО!

До отмяна на извънредното положение в страната, Районен съд- Малко Търново извършва административни услуги, при строго спазване на  противоепидемичните мерки във връзка със спиране на разпространението на короновируса COVID-19.

Заповед № 26/16 март 2020 г.

Важно! Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 год.

 

Важно!Във връзка със създалата се ситуация, свързана с ограничаване на разпространението на  коронавирус COVID-19  справките по дела на Районен съд- Малко Търново  се извършват по телефона или чрез е-mail адресите, обявени на уеб-страницата на съда.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация